space frame, rangka, struktur, conus, hexagon, bola, htb, sambungan